Terms of Use. Privacy policy and cookies. Zasady korzystania z serwisu. Polityka prywatności i plików cookies.

 

 

1. General information.
1.1  kuootamizo.com website, called the “Website” further in this document, is property of KUOO TAMIZO SP. Z O.O., based in ul.Tramwajowa 17B/U14, 90-132 Łódź, Poland, NIP: PL725-218-55-05.
1.2  By accessing this Website, you are stating that the terms of use and privacy policy are known to you and that you accept them.
1.3  The Website gathers information about users and thier habits by the means of:
voluntary supplied information in inquiry forms,
cookie files saved on end-users'terminals,
gathering of web-server log information.
1.4  All trademarks, trade and company names included in tamizo.com are protected by law.
1.5  Facebook is a registered trademark of Facebook, Inc.

2. Terms of use.
2.1  Copying, reproducing of texts, pictures and elements of kuootamizo.com web page, in whole or partial forms without prior written permission is forbidden. Any trademarks, names, identifications and all company-names protected by law, that are mentioned in these pages are used strictly for identification purposes.
2.2  The contents of this Website may be used for private purposes only. Any other use of the contents of this Website, particularly for commercial purposes, including copying and public display or making it available to a third party in any other form, may take place only after prior, written allowance given by KUOO TAMIZO sp.z o.o. on the terms specified by KUOO TAMIZO sp.z o.o..
2.3  In order to acquire this allowance, one should apply at hello@kuootamizo.com. 
2.4  Any use of the contents published on kuootamizo.com for purposes other than private use, including copying, replication, implementation in other publications in whole or partially, must be done in accordance with general press and copyright laws. KUOO TAMIZO sp.z o.o. does not take responsibility for actions undertaken by users in reference to information contained on kuootamizo.com web page.

3. Contents of forms.
3.1  The Website gathers information given voluntarily by users.
3.2  Moreover, the Website may acquire and keep information about connection parameters (time signature and IP).
3.3  The contents of forms are not conveyed to third parties without the user's approval.
3.4  Information provided in a form is processed only for the purposes indicated in the form, e.g. in order to handle an internet-order, business contact or subscriber's registration to a newsletter.

4. Cookie files information.
4.1  The Website uses cookie files.
4.2  Cookie files contain computer information, especially text files, stored in end user's device and are used for the purposes of accessing the pages of this Website. Cookie files usually contain the name of the web page of origin and storage time on the device as well as a unique identification number.
4.3  The agent responsible for implementation of the cookie files on the end user's device and for accessing them is the Website's administrator.
4.4  The cookie files are used for the following porposes:
creating statistics, that help understand the behaviour of Website users on internet pages, which helps to improve their contents.
processing the sessions of Website's Users.
4.5  In the Website two types of cookie files are in use: session cookies and persistent cookies. Session cookies are temporary cookie files that are stored on end-user's device for the period of session's duration or until the program's (browser's) termination. Persistent cookie files are stored on end user's device for a time span specified in the file's parameters, or until deletion by the User.
4.6  Programs used for web browsing (web browsers) usually by default allow storage of cookie files on the User's device. Users may alter these parameters. Web browsers allow deletion of cookie files. It is also possible to automatically block cookie files. Precise information on this subject can be found in the help or documentation file of your web browser.
4.7  Limitations in cookie file access may have influence on some functionalities on the Website's web pages.
4.8  We advise reading Google Analytics Policies and privacy information in order to acquire information about cookie files used for Google Analytics statistic information.
4.9  If the User does not wish to receive cookie files, he can alter the browser settings.
4.10  Disabling cookie files necessary for processes of identification, security, preference settings may make internet browsing difficult or in extreme cases completely disable access to web pages.

5. Server logs.
5.1  Information about some user activities is stored in server logs. This data is processed solely for the purposes of the Website's administration and for providing efficient hosting service.
5.2  The browsed addresses are identified by URL addresses.
5.3  Moreover information may be stored about: inquiry time, response time, client's http identification name, http transaction error messages, referer link information (in case of accessing the Website via another web page), user's browser information, users IP information.
5.4  The above information is associated with individual users browsing web pages.
5.5  The above information is used solely for the purposes of server administration.

6. Sharing information.
6.1  Information that allows identification of an individual are not conveyed to third parties.
6.2  Technical data used in Google Analytics are sent anonymously to Google servers in accordance to privacy protection policies of Google Analytics.

 

 

1. Informacje ogólne.
1.1  Właścicielem i operatorem serwisu internetowego kuootamizo.com, dalej zwanego „Serwisem”, jest KUOO TAMIZO sp.z o.o. z siedzibą w przy ul. Tramwajowa 17B/U14, 90-132 Łódź, posługujący się numerem identyfikacji podatkowej 725-218-55-05.
1.2.  Każda osoba, która przystępuje do korzystania z niniejszego serwisu internetowego, tym samym przyjmuje i akceptuje warunki korzystania z serwisu oraz polityki prywatności.
1.3.  Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).
Poprzez gromadzenie logów serwera www.
1.4.  Wszelkie znaki towarowe, handlowe, firmowe które występują w serwisie tamizo.pl podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach.
1.5.  Facebook jest znakiem handlowym firmy Facebook, Inc.

2. Warunki korzystania z serwisu.
2.1.  Kopiowanie, reprodukowanie tekstów, zdjęć i elementów ze stron kuootamizo.com, w całości, lub w części bez uprzedniej, pisemnej zgody jest zabronione. Znaki towarowe zastrzeżone, handlowe, identyfikatory, wszelkie nazwy zastrzeżone firm, pojawiających się na stronach zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji.
2.2.  Zawartość niniejszego serwisu może być przez użytkowników wykorzystywana tylko w zakresie dozwolonego użytku osobistego. Wykorzystanie niniejszego serwisu w całości bądź jakiejkolwiek części do innych celów, a w szczególności - komercyjnych, w tym kopiowanie, publiczne odtwarzanie, lub udostępnianie osobom trzecim w jakikolwiek inny sposób, może następować tylko pod warunkiem uzyskania wyraźnego pisemnego zezwolenia ze strony KUOO TAMIZO sp.z o.o. i na warunkach określonych przez KUOO TAMIZO sp.z o.o.. W celu uzyskania zgody na wykorzystanie zawartości serwisu, należy się kontaktować pisząc na adres hello@kuootamizo.com. 
2.3.  Korzystanie z materiałów opublikowanych w serwisie tamizo.pl w celu innym niż do użytku osobistego a więc do kopiowania, powielania, wykorzystywania w innych publikacjach w całości lub w części odbywa się na ogólnych zasadach prawa prasowego i autorskiego.
2.4. KUOO TAMIZO sp.z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje jakie użytkownicy podejmą na podstawie informacji udostępnianych na stronach kuootamizo.com.

3. Informacje w formularzach.
3.1.  Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
3.2.  Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
3.3.  Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
3.4.  Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zamówienia, kontaktu handlowego lub rejestracji w bazie subskrybentów newslettera.

4. Informacje o plikach cookies.
4.1  Serwis korzysta z plików cookies.
4.2  Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
4.3  Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
4.4  Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu.
4.5  W ramach Serwisu mogą być stosowane dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu zakończenia sesji, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
4.6  Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
4.7  Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
4.8  Zalecamy przeczytanie Polityka ochrony prywatności Google Analytics aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywanych w statystykach Google Analytics.
4.9  Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki.
4.10  Wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

5. Logi serwera.
5.1  Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
5.2  Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać: czas nadejścia zapytania, czas wysłania odpowiedzi, nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik, informacje o przeglądarce użytkownika, informacje o adresie IP.
5.3  Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
5.4  Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

6. UdostEpnienie danych.
6.1  Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej nie są udostępniane podmiotom trzecim.
6.2  Informacje techniczne wykorzystywane w statystykach Google Analytics, są przesyłane anonimowo na serwery Google'a zgodnie z polityką ochrony prywatności Google Analytics.

KUOO TAMIZO ARCHITECTS   2023  ©  ALL RIGHTS RESERVED. ANY USE OF CONTENT OF THIS SITE NEED AN OFFICIAL AUTHORIZATION OF IT'S AUTHOR. TERMS OF USE, PRIVACY POLICY AND COOKIES.