Architecture is our paramount passion, and we dedicate the most time to it. However, we also have many other areas of interest and eagerly seize opportunities to explore other creative domains. We love the design process, regardless of the subject matter we engage with. We believe that every object can be both functional and beautiful. With this in mind, we design furniture and other objects closely related to architecture. At times, we delve into urban planning, and we are also enthusiastic about creating garden spaces.

__

Architektura stanowi naszą nadrzędną pasję, poświęcamy jej najwięcej czasu. Niemniej jednak mamy również wiele innych obszarów zainteresowań i chętnie wykorzystujemy okazje do eksploracji pozostałych dziedzin twórczości. Uwielbiamy proces projektowy – niezależnie od tematu, który nim się zajmujemy. Wiemy, że każdy przedmiot może być równocześnie użyteczny i piękny. Z tą myślą projektujemy meble i inne obiekty mające bliski związek z architekturą. Czasami angażujemy się w urbanistykę, chętnie kreujemy także przestrzenie ogrodowe.
Graphic design work also brings us great satisfaction, especially when it has a comprehensive nature and shapes the complete visual identity of companies or ventures. In such situations, such as designing the interiors of stores or corporate headquarters, we simultaneously create graphic designs, ensuring a cohesive and coherent end result.

_

Prace związane z grafiką również przynoszą nam dużą satysfakcję, zwłaszcza gdy mają charakter kompleksowy i kształtują pełną identyfikację wizualną firm czy przedsięwzięć. W takich sytuacjach, na przykład przy projektowaniu wnętrz sklepów lub siedzib firm, równolegle tworzymy projekty graficzne, co zapewnia spójny i czytelny efekt końcowy.


Photography is our immense passion as well, serving as a source of artistic fulfillment and joy. We approach it with the same fervor as we do architecture, constantly evolving in this field. The art of capturing photographs has fascinated us from the beginning, and now we have the opportunity to fulfill our dreams in this realm. It is an exceptional tool for artistic expression for us.

__

Naszą ogromną pasję, a także źródło spełnienia artystycznego i radości, stanowi dla nas także fotografia. Podchodzimy do niej z równym zapałem jak do architektury, stale się w niej też rozwijamy. Od zawsze fascynowała nas sztuka tworzenia zdjęć, a obecnie mamy możliwość realizowania naszych marzeń w tej dziedzinie. Jest to dla nas wyjątkowe narzędzie wyrazu artystycznego.

KUOO TAMIZO ARCHITECTS   2023  ©  ALL RIGHTS RESERVED. ANY USE OF CONTENT OF THIS SITE NEED AN OFFICIAL AUTHORIZATION OF IT'S AUTHOR. TERMS OF USE, PRIVACY POLICY AND COOKIES.